Blog

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) - ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป   การรับสมัครสอบ สมัครได้ที่เว็บไซต์  https://sepo.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ    รายละเอียดเพิ่มเติม -  ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ     ที่มา :  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
งานวิจัยเรื่อง 'Technology and the Future of ASEAN Jobs'  โดย Cisco ร่วมมือกับ Oxford Economics เพื่อศึกษาผลกระทบของ AI ต่อแรงงานในกลุ่มประเทศ ASEAN-6 คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน โดยรวบรวมข้อมูลจาก 433 สาขาอาชีพ ใน 21 อุตสาหกรรม ซึ่งระหว่างการนำเทคโนโลยีมาใช้กับบุคลากรที่ทำงานเต็มเวลา พบว่าภายในปี 2028 ในภูมิภาคอาเซียนจะต้องการแรงงานแบบดั้งเดิมลดลงกว่า 28 ล้านตำแหน่ง ซึ่งลดลงมากกว่าในปัจจุบัน 10%  ของตำแหน่งงานใน ASEAN-6 โดยเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่แพร่หลายมากขึ้น และสามารถช่วยผลักดันให้เติบโตพร้อมสร้างความต้องการด้านแรงงานใหม่ๆ มากขึ้น ตำแหน่งงานที่ต้องการจึงมีความแตกต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมาก และบางตำแหน่งก็อาจจะหายไป เช่น ภาคการเกษตร จากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ระบบ GPS ,  telematics และเซ็นเซอร์อัจฉริยะ จะถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น แรงงานในภาคการเกษตรจึงอาจต้องว่างงานถึง 5.7 ล้านคน แต่ในทางตรงข้าม ภายในปี 2028  หลายอุตสาหกรรมก็จะมีความต้องการตำแหน่งงานเพิ่มขึ้น เพราะต้องการผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าการทดแทนแรงงานด้วยเทคโนโลยี ซึ่งภาคอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะมีความต้องการบุคลากรใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมค้าส่งและค้าปลีก โดยต้องการตำแหน่งงานใหม่ที่ทำงานเต็มเวลาจำนวน 1.8 ล้านตำแหน่ง , อุตสาหกรรมการผลิต 0.9 ล้านตำแหน่ง , อุตสาหกรรมก่อสร้าง 0.9 ล้านตำแหน่ง และการขนส่ง 0.7 ล้านตำแหน่ง   อย่างไรก็ตาม ก่อนจะถึงยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจโลก ซึ่ง AI นั้นก็ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันกับมนุษย์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มนุษย์จึงต้องทำความเข้าใจ AI , อธิบายถึงผลลัพธ์ที่ได้จาก AI และต้องมีความสามารถในการตรวจสอบได้ว่ามีการใช้ AI อย่างเหมาะสมหรือไม่ โดย AI จะสามารถช่วยมนุษย์ในการรวบรวมข้อมูล , นำข้อมูลมาใช้ , ให้บริการลูกค้าในแต่ละวัน และทำให้มนุษย์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์จาก  AI  จำเป็นต้องอาศัยภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ , ความคิดสร้างสรรค์ , การตัดสินใจที่รวดเร็ว และทักษะพื้นฐานด้านอื่นๆ ของมนุษย์ และทางองค์กรก็ต้องออกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหม่ โดยตัดสินใจว่าต้องการปรับปรุงอะไรและที่ใดในองค์กร เช่น ความยืดหยุ่น ,  ความรวดเร็วในการดำเนินงาน ,  การปรับขนาด , รูปแบบการตัดสินใจ หรือความสามารถในการปรับแต่งผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่นำ AI มาใช้เท่านั้น แต่ต้องพัฒนาพนักงานให้สามารถทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย