Professional
Recruitment Services

เราคือบริการที่เข้ามาช่วยเหลือด้านการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะพิเศษ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตรงตามคุณสมบัติที่องค์กรต้องการโดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คอยคัดสรรบุคลากรให้กับองค์ชั้นนำมากมาย เพื่อความเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เรามุ่งเน้นที่จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

OrchidJobs Service

RECRUITMENT

บริการที่เข้ามาช่วยเหลือด้านการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะพิเศษ หรือกลุ่มสาขาอาชีพเฉพาะทางที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมตรงตามคุณสมบัติที่องค์กรของลูกค้าต้องการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ผ่านประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย

อ่านบทความ

HEAD HUNTER

บริการสรรหาบุคลากรแบบเชิงลึก เน้นบุคลากรระดับสูง ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หรือสายงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เฉพาะทักษะพิเศษ ประสบการณ์เฉพาะด้านสูง ตั้ง 5-15 ปีขึ้นไป

Read Article

OUTSOURCE

บริการ Outsource พนักงานชั่วคราว พนักงานตามสัญญาจ้าง เรามีบริการสรรหาพนักงานชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และการบริหารองค์กรของลูกค้า บริการของเรามีแบบทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี หรือ ตามสัญญาจ้าง

Read Article

RESUME PROMPT

บริการคัดสรรเรซูเม่ที่มีคุณภาพสูง และตรงตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ คุณภาพมากถึง 90% บริการเพตเกต การจัดส่งเรซูเม่ ให้ลูกค้าเพื่อนำไปคัดสรร กับตำแหน่งงานของท่านที่กำลังเปิดรับ โดยมีราคาประหยัด รวมทั้งประหยัดเวลาในการสรรหาการค้นหาในระบบ

Read Article

Why choose OrchidJobs ?

Problem Solving

บริการจัดหาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การศึกษา อายุ ประสบการณ์ ช่วงเงินเดือน เงื่อนไขอื่นๆ
ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการสรรหาบุคลากร ประหยัดเวลาลดขั้นตอนการทำงาน

Process

เป็นการสรรหาเชิงรุก คัดเลือกเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ
ลดเวลาในการรอใบสมัคร ลดขั้นตอนการทำงาน

Differentiate

บริการนี้แก้ปัญหาอะไรของลูกค้าได้บ้าง
ลดขั้นตอนการทำงานของลุกค้า
ได้คนตรงตามความต้องการ 80%-100%
ลดปัญหาการไม่มาสัมภาษณ์งาน ผู้สมัครมีตัวตนจริง

How it works

การตรวจสอบ

ขั้นตอนแรกของการสรรหาที่ดีคือการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วนและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ผู้สมัครแจ้งมานั้นเป็นจริงหรือไม่

การสัมภาษณ์

เป็นขั้นตอนหนึ่งของการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และวัฒนธรรมขององค์กร การสัมภาษณ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะมีโอกาสทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผู้สมัครมากขึ้นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบสมัคร

การทดสอบ Soft Skill

การทดสอบ Soft Skill เพื่อให้ได้รู้ถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านของผู้สมัครได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยการทำทดสอบ Soft Skill นี้จะรวมไปถึงการทำวิเคราะห์ภาวะผู้นําที่ดี หรือทฤษฎีภาวะผู้นําตามสถานการณ์อีกด้วย

การฝึกอบรม

การเตรียมตัวก่อนเริ่มงานแบ่งหลักสูตร เป็น 2 หลักสูตร

การบริการของลูกค้า

ORCHIDJOBS เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริการ หรือความประทับใจหลังจากได้รับบริการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ การทำให้ลูกค้าเชื่อใจและไว้วางใจในธุรกิจบริการของเราคือการรักษาลูกค้าไว้ ด้วยการรักษาคุณภาพและพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

Customer Seeking

ORCHIDJOBS เรามีผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาพนักงานบุคลากร ให้ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานประจำทุกภูมิภาคของประเทศ ทีมงานประจำภาคคอยคัดสรร ค้นหาบุคลากรที่เหมาะสมกับลูกค้า พร้อมสัมภาษณ์งาน อบรม ฝึกทักษะจำเป็น

Expert Recruitment

ฝ่ายสรรหาที่มีความสามารถในการสรรหา ผู้สมัครงานที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะ และตำแหน่งที่เจาะจงเป็นพิเศษ

เรซูเม่

แก้วิกฤตแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

ควิดฉุดความสามารถจ่ายเงินเดือนของเอกชนหดเหลือ 4.6% จากปีก่อน 5.07% สภาหอการค้าฯ จับมือ กมธ.แรงงาน วุฒิสภา ตั้ง 4 คณะทำงาน วางแนวทางขอจ่ายรายชั่วโมง วางแก้วิกฤตขาดแคลนแรงงาน พร้อมเตรียมแผนรองรับการเจรจา CPTPP-FTA เพิ่มความเข้มงวดเรื่องสิทธิแรงงาน ตามมาตรฐาน ILO ฉบับที่ 87 และ 98 นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์แรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า หอการค้าฯได้หารือกับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา และคณะ ถึงประเด็นปัญหาแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ส่งผลให้ในอนาคตมีโอกาสจะขาดแคลนแรงงานเป็นจำนวนมาก จึงเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงาน 4 คณะ “ผลกระทบต่อโควิด-19 ทำให้ความสามารถการจ่ายเงินเดือนของผู้ประกอบการลดลงจากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 5.07% ปีนี้ลดลงมา 4.6% จึงต้องการอนุโลมให้จ่ายค่าแรงในรายชั่วโมง 45 บาทต่อชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวันด้วย และข้อเสนอการให้ผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนค่าจ้างแรงงานมาใช้หักภาษีได้ 3 เท่า ในช่วงระหว่าง COVID-19” สำหรับคณะทำงาน 4 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะทำงานเพื่อดูแนวทางของประเทศไทยต่ออนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 เกี่ยวกับมาตรฐานสากลเกี่ยวกับความตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน เพื่อเตรียมสำหรับการเจรจาข้อตกลงเปิดเขตการค้าเสรี ทั้ง FTA Thai-EU, CPTPP, RCEP 2) คณะทำงานการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อแก้ปัญหาการขอยื่นรับรองหลักสูตรของสถานประกอบการ และรับรองหลักสูตร e-Learning โดยจัดทำ ขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่ในการรับรอง เป็นต้น 3) คณะทำงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแรงงาน (big data) ประเทศไทย จัดทำ digital platform ที่สามารถ matching ระหว่างสถานประกอบการกับแรงงานว่าอุตสาหกรรมหรือบริการขาดแคลนแรงงานจำนวนเท่าไร และ 4) คณะทำงานการจ้างงานรายชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในสถานการณ์โควิด-19 ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน “เรื่องแรงงานเป็นหนึ่งในประเด็นการเจรจาการค้า หากเรื่องใดที่ไทยยังไม่สามารถทำได้ จำเป็นต้องขอสงวนไว้ขอเวลาปรับตัว บางเรื่องกฎหมายไทยถือว่ามีความพร้อมแล้ว เช่น เรื่องสิทธิเสรีภาพไทย มี พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มีสหภาพแรงงานต่างด้าว สามารถออกความคิดเห็นยื่นข้อเรียกร้องได้ ยืนยันได้ว่าทุกบริษัท ทุกอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ประเด็นสำคัญ ต้องเตรียมเพื่อให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีแนวทางการเจรจาในอนาคต” อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือตามข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือด้านแรงงานของหอการค้าฯเป็นอย่างดี ทั้งการเพิ่มสิทธิประโยชน์การว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย รับเงินกรณีว่างงาน 62% (ไม่เกิน 90 วัน) และเลื่อนเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39 การขยายเวลาการลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้าง จาก 5% เหลือ 2% เพิ่มเติมอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2563 การขยายมาตรการผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าว MOU ที่มีวาระการจ้างงานครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และสามารถทำงานได้ถึง 31 มีนาคม 2565 นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์ รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์แรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย กล่าวว่า สิ่งที่ภาคเอกชนเป็นห่วงคือ ปัญหาในการขาดแคลนแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนการส่งออก และเศรษฐกิจประเทศในช่วงที่ปัญหาโควิด-19 ยังคงจะอยู่ต่ออีก 1-2 ปีจากนี้ แม้เอกชนจะนำเครื่องจักรเข้ามาช่วย แต่แรงงานก็ยังมีความสำคัญในอุตสาหกรรมดังกล่าวอยู่มาก ข่าวโดย : ประชาชาติ 
อ่านเพิ่มเติม

การงานการค้าไม่ผิดหวังต้องขอพรให้ถูกที่

5  แห่งสายมู ขอพรเรื่องการงาน การค้า ห้ามพลาด การหางานงานหรือการทำธุรกิจ ในยุคดิจิทัลนี้ ทางพึ่งทางใจและกำลังใจก็คงหนีไม่พ้น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เรามีกำลังใจมากขึ้น วันนี้เรารวบรวมสถานที่แห่งการขอพร เรื่องการงาน การค้า สำคัญๆในกรุงเทพมหานครและทั่วไทย   อันดับ 1 วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดดังแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้บูชา เพื่อขอพรในเรื่องการงาน การเงิน และการขอโชคลาภ ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดศูนย์รวมผู้คนจากทั่วทุกทิศ และมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในเรื่องการบนบาน   ขอพร : โชคลาภ เงินทอง ค้าขาย การงาน เมตตามหานิยม การไหว้ : ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่าคาถา "อิติ อิติ กุมารไข่เจดีย์ จะมะหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวันตุเม" แล้วตั้งจิตอธิษฐาน ของไหว้ : ประทัด ของเล่นเด็ก ชุดทหาร รูปปั้นไก่ชน การเดินทาง : ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช   อันดับ 2  ศาลท้าวมหาพรหม เอราวัณ กรุงเทพมหานคร การบูชาพระพรหม มีความเชื่อกันว่าพระพรหมเป็นองค์เทพที่สามารถลิขิตชะตาชีวิตของมนุษย์ได้ หากประพฤติตนดี และอธิษฐานขอพรในเรื่องใด ก็จะสมหวังดั่งที่ปรารถนา เป็นผลให้มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาสักการะกันเป็นจำนวนมาก   ขอพร : การงาน การเงิน สุขภาพ และโชคลาภ การไหว้ : ท่องคาถา “โอม อหัม ปรัหมา อัสมิ” ของไหว้ : ธูป เทียน ดอกบัว พวงมาลัยดาวเรือง และน้ำ โดยการขอแต่ละเรื่องจะใช้จำนวนแตกต่างกัน การเดินทาง : ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 300 ม. จาก BTS ชิดลม และ 600 ม. จาก BTS ราชดำริ   อันดับ 3  หลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา “วัดโสธรวรารามวรวิหาร” หรือ “วัดหลวงพ่อโสธร” เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแปดริ้ว สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ “หลวงพ่อโสธร” เป็นที่เคารพสักการะของชาวแปดริ้วและประชาชนทั่วไป ใครที่เดินทางผ่านเมืองแปดริ้ว ก็สามารถแวะมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตได้   ขอพร : ความสงบสุข การงาน อาชีพ ค้าขาย และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การไหว้ :  ท่องคาถา “นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธร ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูพาล วินาศสันติ นะ กาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร ศรีศากกะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง พุทธบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง” ของไหว้ :  ไข่ต้ม การเดินทาง : ถนนเทพคุณากร ฉะเชิงเทรา (ใช้ถนนหมายเลข 304 มีนบุรี – ฉะเชิงเทรา,เข้าเมืองฉะเชิงเทรา วิ่งตรงไปเรื่อย ๆ จะมีป้ายบอกตลอดทาง)   อันดับ 4 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ วัดหลวงพ่อโต กรุงเทพฯ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ วัดหลวงพ่อโต กรุงเทพฯ เคยเป็นพระตำหนักและหอประทับนั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มี “หอพระไตรปิฎก” สถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก พระพุทธรูปสวยงามประณีตแบบไทย จิตรกรรมฝาผนังวิจิตรงดงาม   ขอพร : การงาน และชื่อเสียงโด่งดัง กึกก้องกังวาลเหมือนระฆัง การไหว้ : ท่องบทสวดชินบัญชร ของไหว้ : ธูป 3 ดอก เทียนคู่ ทองคำเปลว 3 แผ่น การเดินทาง : มาทางเรือโดยเรือด่วนเจ้าพระยา ลงที่ท่าเรือรถไฟหรือท่าวังหลัง หรือข้ามฟากที่ท่าช้าง แล้วขึ้นที่ท่าเรือวัดระฆัง   อันดับ 5  หลวงพ่อทันใจ แห่งวัดพระธาตุดอยคำ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ หลวงพ่อทันใจ แห่งวัดพระธาตุดอยคำ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ เป็นที่รำ่ลือในเรื่องการขอพรและบนบานเป็นอย่างมาก เมื่อเดินทางไปไหว้สักการะจะเห็นพวงมาลัยมะลิสดจำนวนมากมายถวายอยู่ เพราะนั่นเป็นการแก้บน เมื่อสิ่งที่ขอพรนั้นบรรลุผลแล้ว   ขอพร : การเสี่ยงโชค สุขภาพ และการงาน การไหว้ : ท่องคาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะ สุมัง จะปาคะ” ตั้งนะโม 3 จบแล้วบอกชื่อและนามสกุลในใจ แล้วตั้งจิตอธิษฐาน ของไหว้ : จุดธูป 3 ดอก และแก้บนด้วยพวงมาลัยดอกมะลิสด 50 พวงขึ้นไป การเดินทาง : ถนนหมู่บ้านเชียงใหม่เลคแลนด์ เชียงใหม่ (เข้าทางถนนเลียบคลองชลประทาน แยกจากถนน เชิงดอยบริเวณตลาดต้นพะยอมไปทางทิศใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำจะอยู่ด้านขวา)   อย่างไรก็ตาม จะกราบไหว้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กำลังใจ แต่ก็ต้องมีความมานะ พากเพียร พยายาม และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ประสบการณ์ความสำเร็จมากขึ้นทั้งการงาน การค้า หากกราบไหว้แต่ยังนอนเล่นอยู่บ้านเฉยๆ ก็ไม่เกิดประโยชน์ อะไรก็ได้ไม่สู้ความเพียร เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ  
อ่านเพิ่มเติม

พฤติกรรมเปลี่ยนไปการตลาดที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคดิจิทัล

พฤติกรรมคนไทยเปลี่ยนไป ใช้ดิจิทัลเพื่อความบันเทิงน้อยลง เพราะใช้หาเงินมากขึ้น   เปลี่ยนไปเพราะอะไร ทุกท่านคงทราบกันดี ว่าพฤติกรรมของคนไทยเปลี่ยนไปในการใช้สื่อ การทำงานผ่านช่องทางต่างๆ พฤติกรรมการใช้จ่าย การหางานก็เปลี่ยนไป การเว้นระยะห่างทางสังคม การใส่หน้ากากอนามัย เพื่อลดการติดต่อกัน จนเกิดความกังวลหลายๆเรื่อง ทั้งเด็กจบใหม่ที่กลัวการตกงานและอัตราการจ้างงานน้อยลง ผู้สูงอายุก็กลัวการติดเชื้อเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อได้มากที่สุด เราจะยกตัวอย่างพฤติกรรมของไทยที่เปลี่ยนไป ในยุคดิจิทัลและสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่คาดคิด   เราใช้สื่อดิจิทัลในการเสพสื่อบันเทิงน้อยลง ใช้หารายได้เพิ่มขึ้น สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อดิจิทัลต่างๆ มีบทบาทในการสื่อสารของสังคมไทย จากที่เดิมเราจะเล่นสื่อสังคมออนไลน์เพื่อความบันเทิง และความสนุกพักผ่อนเท่าไร แต่ในยุคนี้ เราเปลี่ยนพฤติกรรม พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ในการหารายได้ เพิ่มรายได้ หางานเงินผ่านช่องทางเหล่านี้มากขึ้น และเพื่อความอยู่รอด นักศึกษาจบใหม่หลายๆคนก็เลือกที่จะอยู่ภูมิลำเนาของตน หางาน ทำงานในพื้นที่มากขึ้น หรือหารายได้เสริมจากการขับรถส่งอาหาร จากหลากหลายแบรนด์ที่กำลังเติบโต แถมยังมีรายได้ดี อีกกลุ่มก็เริ่มขายของออนไลน์ ไลฟ์ขายของ ทำอาหารส่ง ทำขนม หรือขายสินค้าต่างๆ ซึ่งข้อมูลจาก Wisesight พบกว่าเมื่อช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นมา มีการไลฟ์เยอะมากขึ้น และถึงแม้จะผ่านไปการไลฟ์จะลดน้อยลงแต่ก็ยังสูงกว่าก่อน โควิด-19 ดังนั้นนี่คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างถาวร   Twitter มาแรงกว่าที่คิดในการค้าขาย เมื่อ Facebook เริ่มมีการกระแสที่ผู้บริโภคเริ่มมีความกังวลเรื่องข้อมูลการนำเสนอที่จะถูกปิดกั้นก่อนที่จะถึงผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคมองหาช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ที่รวดเร็วและได้ผล Twitter จึงตอบโจทย์ทั้งในแง่ของความเร็ว และความสามารถในค้นหาข่าวผ่านแฮชแท็กที่อยากรู้ได้   บทความภาษาถิ่นได้รับความนิยมมากขึ้น Content ที่เป็นภาษาท้องถิ่นได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว และใช้นักแสดงที่เป็นลูกหลานของจังหวัดนั้นๆ รวมถึงได้โชว์ภาษาถิ่นอัตลักษณ์ของตนเองออกมาทำให้ผู้บริโภคยิ่งรัก ยิ่งชอบ ในช่วง 2-3 เดือนหลังมานี้ เริ่มเห็นเพลงลูกทุ่งหรือเพลงที่มีภาษาถิ่นได้รับความนิยมมาก และถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ใช่ภาษาถิ่นจะยิ่งชอบมากขึ้น อีกสิ่งที่พบคือ ผู้บริโภคกระโดดมาดูคอนเทนต์บนแอปพลิเคชันมากขึ้น และดูแบบ Cross content คือดูคอนเทรนต์ของไทยแล้วดูคอนเทนต์ของต่างชาติต่อ ปัจจุบันนักการตลาดที่จะผลิตคอนเทรนต์มาสักชิ้นจะต้องมีความพิเศษมากๆ ที่จะให้คนเกาะติดได้ และทำให้แตกต่างให้ได้   การหางานในยุคดิจิทัล ผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตต่อเนื่อง การพัฒนาระบบการหางานออนไลน์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในหลายๆเว็บไซต์ก็มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ถึงแม้ตำแหน่งงานในช่วงเวลาดังกล่าวจะน้อยลง แต่ก็ยังมีผู้สมัครงานหางานผ่านทุกช่องทาง เว็บหางานออนไลน์จึงจำเป็นต้องมีความพร้อมผ่านทุกช่องทาง แอปพลิเคชัน หน้าเว็บไซต์ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ และรูปแบบการสัมภาษณ์งานที่เปลี่ยนไป เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ผู้ประกอบการ ก็มีสิทธิเลือกคุณสมบัติผู้สมัครงานมากขึ้น อารมณ์ว่า ถ้าไม่ดีจริงเราก็รอหาคนใหม่ได้ ไม่ได้รีบร้อนเหมือนก่อนสถานการณ์ระบาด จึงเป็นตัววัดว่าเราต้องเก่งจริงมีทัศนคติดีกว่าถึงจะมีงานในยุคดิจิทัลแบบนี้   นี้เป็นสิ่งทีเปลี่ยนไปในสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าอย่างไรมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อความอยู่รอด และการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้ชีวิตต่อไป   บทความโดย : พงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ขอขอบคุณบทความข่าวบางส่วน : positioningmag.com
อ่านเพิ่มเติม

คนทำงานต้องปรับตัวหากยังมีการระบาดต่อเนื่อง

WHO คาดผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ทะลุ 2 ล้านราย   จากสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลไปทั่วโลกไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทย ในประเทศถึงแม้การระบาดจะมีการควบคุมสถานการณ์ได้บางในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายรวม ทั้งการจ้างงาน การค้าขาย การท่องเที่ยว ทุกระบบ โดยเฉพาะสถานการณ์การจ้างงานที่มีอัตราน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด และยังเป็นสัญญาณว่ายุคดิจิทัลเต็มรูปแบบมาเร็วกว่าที่คิด แรงงานผู้สมัครงาน คนหางาน ที่ผู้ประกอบการต้องการ ก็จะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูง ทำงานได้หลายด้าน มีความรู้ความเข้าใจระบบดิจิทัล เพราะทุกส่วนงานต้องปรับตัวในการทำงานภายในองค์กร หากผู้สมัครงานใดมีทักษะ ทั้งการใช้ชีวิต ทัศนคติที่ดี บวกกับความรู้ความสามารถในหลายมิติก็มีโอกาสได้งานในยุคนี้ ตำแหน่งงานรับเยอะในช่วงนี้มาแรงมาก อาทิ การขาย การตลาด วิศวกร ไอที โปรแกรมเมอร์ ขนส่ง และการตลาดดิจิทัล เป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ แถมยังมีตำแหน่งงานระดับสูงที่เป็นที่ต้องการ ถึงระดับผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย ทั้งระบบองค์รและภาคการผลิตอุตสาหกรรม ผู้สมัครงาน ต้องเตรียมความพร้อม ทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ได้งานในยุคโควิดแบบนี้ให้ได้ และต้องรู้จักเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพราะขณะที่ผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากไวรัส COVID-19 กำลังจะทะลุ 1 ล้านคน องค์การอนามัยโลก หรือ WHO กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่า มีความเป็นไปได้ ที่ผู้เสียชีวิตจะเพิ่มเป็น 2 เท่า หากประเทศต่างๆ ไม่ดำเนินการในการปราบปรามการแพร่ระบาดของไวรัสอย่างสม่ำเสมอ   นับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่พบเชื้อไวรัสนี้ที่ประเทศจีน ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อมากว่า 32 ล้านคนทั่วโลก และคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วไม่น้อยกว่า 983,000 คน อย่างไรก็ตาม ดร.ไมเคิล ไรอัน ศัลยแพทย์และนักระบาดวิทยา องค์การอนามัยโลก กล่าว่า มีความเป็นได้ที่จะมีผู้เสียชีวิต กว่า 2 ล้านคน ก่อนที่วัคซีน COVID-19 จะพร้อมใช้งานหากผู้นำระดับโลกไม่ดำเนินมาตรการช่วยชีวิตให้ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนาลักษณะและขนาดความเข้มข้นของความร่วมมือ หากไม่มีวัคซีนภายใน 9 เดือนข้างหน้านี้ มีสิทธิที่จะทะลุ 2 ล้านคนทั่วโลก   เราต้องให้ความร่วมมือกัน แม้ในประเทศไทยก็พบว่า ประชาชนทั่วไทยก็เริ่มไม่ระมัดระวังตัวในการใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะ ซึ่งอาจเป็นอันตรายและการแพร่กระจายเชื้อได้หากมีคนติดเชื้อหลุดเข้าประเทศมา และจะมีผลกระทบระลอก 2 ส่งผลกระทบทั้งระบบเศรษฐกิจ การหางาน การทำงานของพวกเราเอง ปลอดภัยไว้กันนะครับ เพราะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน   บทความโดย : พงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล
อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาตัวเองและเตรียมความพร้อมในการทำงานในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

คนทำงานต้องปรับตัวอย่างไร หากมีการระบาดอีกครั้ง โควิด-19   ในสถานการณ์ที่อ่อนไหวแบบนี้กับสถานการณ์โควิด-19 ที่อยู่ๆก็มีบุคคลภายในประเทศติดเชื้ออีกครั้ง ทำให้องค์กรและภาคธุรกิจกลับมาระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิม เราต้องยอมรับว่าในช่วงนี้ที่สถานการณ์เหมือนจะดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ในสภาวะการจ้างงานก็ยังมีความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่องค์กรระดับใหญ่ของประเทศ หรือองค์กรระดับกลาง ไปถึงองค์กรระดับเล็กๆ ที่ปิดกิจการไปจำนวนมาก แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรผู้สมัครงานหรือคนหางาน ก็ต้องปรับตัวเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีทำงาน การพัฒนาตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้อยู่รอดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ทางกลับกันถ้าหากองค์กรดูแลพนักงานไม่ดี คิดแต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานซึ่งมีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กรได้ พนักงานเก่งๆอาจจะทิ้งองค์กรเหล่านั้นเพื่อไปหาสวัสดิการในการชีวิตที่ดีกว่า เพราะเห็นได้ชัดว่าหลายๆองค์กรอาศัยในสถานการณ์นี้เลิกจ้างพนักงานออกเป็นจำนวนมากคิดเพียงแค่ว่า อยากลดอัตราค่าใช้จ่ายในองค์กร จนลืมนึกถึงหลังสถานการณ์นี้ องค์กรก็จะขับเคลื่อนช้ากับคู่แข่งแน่นอน กลับมาด้านการพัฒนาตนเองของพนักงานและคนทำงานในสถานการณ์นี้ หากการระบาดจะกลับมาอีกครั้ง 5 สิ่งสำคัญในการทำงานยุคนี้ ดังนี้ ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา บนสมาร์ตโฟน และอุปกรณ์พกพา :  การทำงานกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ตั้งโต๊ะเป็นเรื่องล้าหลังไปแล้ว  มีคนจำนวนไม่น้อยปรับตัวในการทำงานผ่านระบบเทคโนโลยีพกพามานานก่อนจะเกิดสถานการณ์โควิด-19 เราจะสังเกตได้ว่าในช่วงปีสองปีนี้มีคนทำงานไม่น้อยที่ทำงานผ่านระบบเทคโนโลยีนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น แถมการทำงานโดยอุปกรณ์พกพานี้ยังลดต้นทุนด้านไอทีขององค์กรได้อีกด้วย ระบบการสื่อสาร โลกาภิวัฒน์ช่วยเชื่อมต่อโลกในการทำงานอย่างไม่มีขีดจำกัด : การสื่อสารปัจจุบันผู้สมัครงานต้องปรับตัวและเพิ่มความรู้ในด้านนี้ให้มากขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานของผู้สมัครงาน หากผู้สมัครงานมีความรู้ความสามารถในด้านการสื่อสารและฟังก์ชั่นการสื่อสารระบบออนไลน์ ก็จะทำให้ผู้สมัครงานมีศักยภาพในการทำงานมากขึ้นและพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา แถมยังต่อยอดในระบบอีคอมเมิร์ซอย่างเต็มตัว การเพิ่มความรู้ความเข้าใจในระบบ  คลาวด์ คือหัวในการทำงานร่วมกัน : ระบบการประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลออนไลน์ ในรูปแบบ คลาวด์ จะเข้ามามีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางของการทำงานร่วมกัน ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการทำงาน ทั้งในส่วนขององค์กรที่สามารถเฝ้าดูการทำงานจากระยะไกล และทีมงานที่สามารถโต้ตอบกันได้ด้วยการทำงานร่วมกันผ่านทางวิดีโอตลอดเวลา การพัฒนาตัวเองในการใช้งานระบบซอฟต์แวร์เพื่อการทำงานที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว : การดำเนินงานขององค์กรยุคใหม่ต้องมีความยืดหยุ่น และคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิม โดยเน้นให้คนทำงานทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันได้ การมีโปรแกรมซอฟต์แวร์ในองค์กร ตัวของคนนทำงานก็ต้องเรียนรู้ในระบบการทำงานรูปแบบเหล่านี้ เพื่อจะได้ง่ายต่อการปฏิบัติงานต่อไป การมีทักษะพิเศษเพิ่มเติม : การพัฒนาตัวในการทำงานเพิ่มทักษะที่จำเป็นและสามารถนำไปต่อยอดกับสายงานของตนเองและรวมถึงทักษะที่นอกเหนือจากที่เคยทำมา จะช่วยให้คนทำงานเปิดทัศนคติและมีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้น แถมยังเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อีกทางด้วย บทความโดย : พงศิษฐ์​ ด่านประเสริฐกุล
อ่านเพิ่มเติม

ครม.มีมติลดเงินสมทบประกันสังคมอีก3เดือน

เมื่อคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเฟสที่ 2 โดยลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จากปกติฝ่ายละ 5% เหลือฝ่ายละ 2% ของค่าจ้างผู้ประกันตน และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท จากปกติที่ต้องจ่ายเดือนละ 432 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือน กันยายน - พฤศจิกายน  2563 การลดหย่อนการจ่ายเงินสมทบครั้งนี้ จะเป็นการลดภาระให้แก่ผู้ประกันตน จำนวน 12.79 ล้านคน คิดเป็นเงิน 13,074 ล้านบาท และนายจ้าง 487,000 ราย คิดเป็นเงิน 11,234 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ กว่า 24,000 ล้านบาท และหากคิดเป็นจำนวนเงินที่จะประหยัดได้ของผู้ประกันตน มาตรา 33 เฉลี่ย 1,022 บาท และผู้ประกันตนมาตรา 39 เฉลี่ย 1,008 บาท ต่อช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ลดหย่อนให้ส่วนกองทุนประกันสังคมคาดว่าจะจัดเก็บเงินสมทบได้ 26,463 ล้านบาท จากปกติที่ประมาณการจัดเก็บได้จำนวน 50,775 ล้านบาท จัดเก็บลดลง 24,313 ล้านบาท ขณะที่ประมาณการรายจ่ายประโยชน์ทดแทนในช่วง 3 เดือน คิดเป็นเงิน 46,667 ล้านบาท ทำให้เงินสมทบที่จัดเก็บต่ำกว่ารายจ่าย และต้องใช้เงินกองทุน 17,204 ล้านบาท ส่งผลให้กองทุนเสียโอกาสจากการลงทุน 1,077 ล้านบาท ข่าว : thairath online ลิ้งก์ : https://www.thairath.co.th/news/business/finance-banking/1922612
อ่านเพิ่มเติม

ลูกค้าของเรา

เครือข่ายความร่วมมือ

Top